Algemene Voorwaarden
Equilibrium Therapie
KVK-nummer: 78063256
BTW-identificatienummer: NL003281145B60

Algemene Voorwaarden Website:

Copyright

Alle informatie op deze website mag vrijblijvend worden gebruikt, gedeeld en verspreid met toestemming van de eigenaar onder vermelding van de bron (www.Equilibrium-Training-Coaching.nl). Dit geldt uitsluitend voor de informatie die wordt verstrekt op de website en niet voor alle persoonlijke adviezen, documenten en overige informatie.

Disclaimer

Alle informatie en (voedings-)adviezen op deze website of de communicatie voortkomend hieruit, zijn niet bedoeld als vervangend medisch advies van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties zoals (huis-)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.

De informatie op deze website en de gebruiksmogelijkheden kunnen niet worden gezien als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie. Dit betekent dat men aan de informatie op deze website geen diagnostische of therapeutische waarde kan hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op deze website alleen bedoeld als ondersteuning.

De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

a. het contact tussen de bezoeker van deze website (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en

b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers van deze website worden aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Bezoekers van deze website worden geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van de informatie op deze website.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen, worden bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen behandelend arts.

De zelfzorgadviezen die gegeven worden op deze website moeten worden gezien als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is het van belang dat deelnemers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website en/of (voedings-) adviezen of de communicatie voortkomend hieruit is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de cliënt/bezoeker.

Algemene Voorwaarden Therapie & Trainingen

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: De rechtspersoon namens welke de diensten op het gebied van therapie of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van therapie of aanverwante werkzaamheden.

Cliënt/Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van therapie, training of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle therapie en training werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

2. De prijzen in de offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte of aanbieding door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten, indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

4. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject of training en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Annulering door Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever voor een therapie traject of training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor de therapie of training te annuleren per brief of email.

2. Bij annulering voor aanvang van de therapie of training heeft de opdrachtgever recht op een retributie van 100% van het overeengekomen bedrag.

3. Een therapie consult kan tot 24 uur van tevoren worden verzet door de Opdrachtgever dan wel de door de Cliënt/Deelnemer middels een telefoongesprek, sms-bericht of email, waarbij de ontvangstbevestiging door de therapeut leidend is. Indien Opdrachtgever of Cliënt/Deelnemer binnen 24 uur voor het genoemde tijdstip bericht van verhindering aan de Opdrachtnemer geeft, dan wel geen bericht geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

4. In geval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de therapie deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de therapie deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 6: Annulering door Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer heeft te allen tijden tijdens het therapie traject recht om zonder opgave van redenen de therapie of training te annuleren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de kosten van de resterende duur van de training of de resterende consulten.

2. De Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen consulten of training op te schorten indien hij door omstandigheden welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

5. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

6. Opdrachtnemer heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

7. Opdrachtnemer gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met Opdrachtgever over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

Artikel 7: Geheimhouding en Privacy

1. Gesprekken tussen Opdrachtnemer en de Cliënt/Deelnemer worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de Cliënt/Deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.

2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Cliënt/Deelnemer verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

2. Opdrachtgever en/of Cliënt/Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel Cliënt/Deelnemers.

Artikel 9: Honorarium en kosten

1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

5. Indien de Opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Opdrachtnemer toch het recht BTW in rekening te brengen.

Artikel 10: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum doch uiterlijk tenminste 5 werkdagen voor de eerste dag van de (team)therapie/training voor een Opdrachtgever, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.

3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere/andere factuur.

Artikel 11: Incassokosten

Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Cliënt/Deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.

2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is primair beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval maximaal uitkeert. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Het advies van Opdrachtnemer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt/Deelnemer van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Opdrachtnemer.

4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel Cliënt/Deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de Cliënt/Deelnemer.

6. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Cliënt/Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Cliënt/Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

8. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen therapeuten of derden die belast worden met het begeleiden van Cliënt/Deelnemers, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de Cliënt/Deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Cliënt/Deelnemer dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien de Cliënt/Deelnemer enige schade zou oplopen, is Opdrachtnemer dan wel door hem in te schakelen therapeuten of derden daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

9. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer. 

10. Indien Opdrachtgever en/of de Cliënt/Deelnemer een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dan wel Cliënt/Deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.

3. Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.